Fabrikanten

Leveranciers

Privacy Verklaring KUIJK.

KUIJK hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Verklaring leggen we uit welke persoonsgegevens wij van u verzamelen, gebruiken en verwerken en met welk doel we dat doen. Daarnaast kunt u in deze Privacy Verklaring lezen over uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij raden u aan deze Privacy Verklaring aandachtig door te lezen. 

KUIJK doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en wij gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Wij houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in elk geval :

  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor de gegevens aan ons zijn verstrekt;
  • Verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot alleen die gegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Om uw uitdrukkelijke toestemming vragen als wij die nodig hebben voor de verwerking van uw gegevens;
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben getroffen zodat de beveiliging van de gegevens gewaarborgd is;
  • Geen gegevens verstrekken aan derden, tenzij dit in overeenstemming met u is akkoord bevonden;
  • Uw rechten omtrent uw persoonsgegevens respecteren, en u daarop wijzen in deze Privacy Verklaring.

HOE GEBRUIKT KUIJK UW GEGEVENS?

Hieronder vind u een overzicht van de doeleinden waarvoor KUIJK uw persoonsgegevens verwerkt. We geven aan welke gegevens voor welke doelen worden gebruikt, de juridische grondslag en hoelang wij de gegevens bewaren.

DOEL

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor enkele doelen: bestelling van een produkt; versturen van een produkt; het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen; deelname aan ons vaste klantenspaarsysteem.

GRONDSLAG VERWERKING

De juridische grondslagen voor de verwerking van uw gegevens zijn:

-(koop)overeenkomst

-toestemming

-wettelijke verplichting (afdracht belastingen en financiële administratie)

PERSOONSGEGEVENS

De persoonsgegevens die wij van u verwerken ontvangen wij direct, of via onze website, van uzelf: naam, adres, telefoonnummer, e-mail adres, bezorggegevens (bij bestellingen) en naam en e-mail adres (bij nieuwsbrieven en ons spaarsysteem.


BEWAARTERMIJNEN

Wij zullen uw gegevens niet langer bewaren dan nodig is voor het doel. Voor de nieuwsbrief en het vaste spaarsysteem bewaren wij uw gegevens tot wederopzegging. 

RECHTEN OMTRENT UW PERSOONSGEGEVENS

U hebt de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens: inzage, correctie, verwijdering, bezwaar, en overdracht. U kunt u uitdrukkelijke toestemming tot verwerking van uw persoonsgegevens door ons op ieder moment intrekken, Mocht u van uw recht(en) gebruik willen maken verzoeken wij u ons te berichten op: info@kuijkzaandam.nl

WIJZIGINGEN

Deze Privacy Verklaring kan worden gewijzigd. De gewijzigde Privacy Verklaring wordt gepubliceerd op onze website. Wij raden U daarom aan onze website regelmatig te bezoeken.

Ook als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons neem dan contact met ons op via info@kuijkzaandam.nl