Manufacturers

Suppliers

Verkoop‐, leverings‐ en betalingsvoorwaarden 2014 v.o.f. Kuijk

download de voorwaarden in pdf hier:

algemene voorwaarden

 

ALGEMENE VOORWAARDEN
Verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden
v.o.f. KUIJK

Verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden
Hoofdstuk 1 Winkelverkopen aan consumenten
ARTIKEL 1 - Definities 
ARTIKEL 2 - Toepasselijkheid en bekendmaking 
ARTIKEL 3 - Aanbod en aanvaarding 
ARTIKEL 4 - Schriftelijke offerte 
ARTIKEL 5 - Prijs en prijswijzigingen 
ARTIKEL 6 - Aanbetaling 
ARTIKEL 7 - Betaling contant en op rekening 
ARTIKEL 8 - Niet-tijdige betaling 
ARTIKEL 9 - Eigendomsvoorbehoud en reparatie 
ARTIKEL 10 - Levertijd 
ARTIKEL 11 - Aansprakelijkheid 
ARTIKEL 12 - Annuleren 
ARTIKEL 13 - Ruilen en/of retourneren van een artikel 
ARTIKEL 14 - Garantie 
ARTIKEL 15 - Klachten 
Hoofdstuk 2 Aanvullende voorwaarden bij verkoop op afstand (internet) aan
Consumenten
ARTIKEL 16 - Verstrekken algemene voorwaarden 
ARTIKEL 17 - Informatieverstrekking 
ARTIKEL 18 - Risico beschadiging/vermissing 
ARTIKEL 19 - Levertijd 
ARTIKEL 20 - Bedenktijd en ontbinding 
Hoofdstuk 3 Voorwaarden van toepassing op zakelijke klanten
ARTIKEL 22 - Zakelijke klant
ARTIKEL 23 - Toepasselijke voorwaarden 
ARTIKEL 24 - Prijzen 
ARTIKEL 25 - Uitgezonderde artikelen 
ARTIKEL 26 - Aanbetaling 
ARTIKEL 27 - Aansprakelijkheid 
ARTIKEL 28 - Annuleren niet toegestaan 
Verkoop‐, leverings‐ en betalingsvoorwaarden 2014 v.o.f. Kuijk
BTW 8014.53.550.B01 KVK 35005635 NL90INGB0690214510
INGBNL2A
Hoofdstuk 1 Winkelverkopen aan consumenten
ARTIKEL 1 - Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Gemengde Branche: de detailhandel in huishoudelijke artikelen en kleine huishoudelijke apparaten,
glas, porselein en aardewerk, alsmede luxe-, cadeau- en trendartikelen van food en nonfood,
woonaccessoires, artikelen voor het zetten van koffie en thee al dan niet in combinatie met verkoop
van thee en koffiebonen, kunstvoorwerpen voor zover het niet de verkoop van unieke exemplaren
betreft.
Consument: de afnemer die niet handelt in het kader van de
uitoefening van een beroep of bedrijf.
Schriftelijk: onder schriftelijk wordt mede verstaan elektronisch
ARTIKEL 2 - Toepasselijkheid en bekendmaking
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle koopovereenkomsten die tussen
ondernemer en consument worden gesloten.
2. Voordat de koopovereenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden
aan de consument beschikbaar gesteld. Aan deze voorwaarde kan bijvoorbeeld voldaan worden
door kopieën van de tekst in een houder bij de kassa te plaatsen.
ARTIKEL 3 - Aanbod en aanvaarding
1. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van het artikel, de koopprijs, de
levertijd en eventuele bezorgkosten en andere bijkomende kosten. De omschrijving van het artikel
is voldoende gedetailleerd om een geode beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk
te maken.
2. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de consument.
ARTIKEL 4 - Schriftelijke offerte
1. Op verzoek van de consument kan de ondernemer een schriftelijke offerte uitbrengen.
2. Koopprijzen in schriftelijke offertes ten behoeve van consumenten zijn altijd inclusief btw.
3. Een schriftelijke offerte heeft een geldigheidsduur van 31 dagen te rekenen vanaf de datum
waarop de offerte is gedagtekend.
4. Een wijziging in een uitgebrachte schriftelijke offerte is slechts geldig indien beide partijen zich
daarmee, bij voorkeur, schriftelijk akkoord hebben verklaard.
5. Indien bij het sluiten van de koop bekend is dat levering in gedeelten plaatsvindt, wordt dit in de
schriftelijke offerte vermeld. Partijen kunnen ook na het sluiten van de koop levering in gedeelten
overeenkomen, bij voorkeur schriftelijk.
ARTIKEL 5 - Prijs en prijswijzigingen
1. De prijs die de consument moet betalen wordt vooraf overeengekomen.
2. Als binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst een prijswijziging optreedt, zal deze
geen invloed hebben op de overeengekomen prijs. De consument heeft recht op ontbinding van de
overeenkomst als meer dan drie maanden na het sluiten van de overeenkomst de prijs wordt
verhoogd, tenzij bij de overeenkomst is bedongen dat de aflevering langer dan drie maanden na de
koop zal plaatsvinden.
3. Het eerste en het tweede lid zijn niet van toepassing op prijswijzigingen die uit de wet
voortvloeien zoals die terzake van BTW.
ARTIKEL 6 - Aanbetaling
1. De ondernemer is gerechtigd bij het aangaan van een over¬een¬komst met een consument een
Verkoop‐, leverings‐ en betalingsvoorwaarden 2014 v.o.f. Kuijk
BTW 8014.53.550.B01 KVK 35005635 NL90INGB0690214510
INGBNL2A
aanbetaling van maximaal 25% van de koopsom te verlangen met een maximum van € 500,00.
ARTIKEL 7 - Betaling contant en op rekening
1. Betaling geschiedt contant. Contante betaling omvat onder meer pinnen en betaling met
creditcard.
2. De ondernemer is niet verplicht te leveren zolang de consument niet aan zijn
betalingsverplichtingen heeft voldaan.
3. Indien partijen levering in gedeelten zijn overeengekomen, is de ondernemer gerechtigd voor
iedere deellevering betaling op het moment van levering te verlangen, contant dan wel door middel
van een deelfactuur.
4. Indien een factuur wordt toegezonden, is de betalingstermijn maximaal tien dagen, gerekend
vanaf de factuurdatum. Afwijkendebetalingsafspraken gelden uitsluitend indien deze, bij voorkeur
schriftelijk, zijn overeengekomen.
ARTIKEL 8 - Niet-tijdige betaling
1. De consument is in verzuim indien de betalingstermijn van veertien dagen is verstreken en hij
nog niet aan zijn betalingsplicht heeft voldaan. De ondernemer zendt een betalingsherinnering of
aanmaning aan de consument met een aanvullende betalingstermijn van ten minste veertien dagen.
2. Als na het verstrijken van de termijn van de betalingsherinnering nog steeds niet is betaald, kan
tot incassomaatregelen worden overgegaan. De hiervoor in redelijkheid gemaakte kosten zijn voor
rekening van de consument. De ondernemer is tevens gerechtigd de wettelijke rente in rekening te
brengen vanaf het verstrijken van de afgesproken betalingsdatum.
ARTIKEL 9 - Eigendomsvoorbehoud en reparatie
1. Zolang de consument het totaal verschul¬digde bedrag terzake van de overeenkomst niet of
slechts gedeeltelijk heeft voldaan, blijven de geleverde zaken eigendom van de ondernemer. Blijft
volledige betaling uit, dan kan een ondernemer het geleverde artikel terugvorderen.
2. Indien de ondernemer kosten bij de consument in rekening mag brengen voor een reparatie, mag
de ondernemer het artikel onder zich houden totdat de reparatiekosten door de consument zijn
voldaan.
ARTIKEL 10 - Levertijd
1. Onder levertijd wordt verstaan de termijn waarbinnen volgens de overeenkomst de prestatie moet
worden verricht. De levertijd is vast, tenzij een vermoedelijke levertijd is overeengekomen.
2. Bij overschrijding van de vermoedelijke leveringstijd krijgt de ondernemer alsnog een bepaalde
termijn om te leveren. Deze nieuwe levertijd bedraagt maximaal de helft van de vermoedelijke
levertijd, tenzij partijen (bij voorkeur schriftelijk) anders overeenkomen.
3. Indien de vaste levertijd dan wel de vermoedelijke levertijd (met inachtneming van de verlenging
als bedoeld in lid 2) is overschreden, kan de consument de overeenkomst zonder voorafgaande
aankondiging of rechterlijke tussenkomst ontbinden en/of schadevergoeding verlangen van de
ondernemer.
4. De levertijd is maximaal zes maanden vanaf de datum dat de consument heft besteld of gekocht,
tenzij bij aankoop of bestelling is meegedeeld door de ondernemer dat een langere levertijd geldt.
ARTIKEL 11 - Aansprakelijkheid
1. De ondernemer is aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een tekortkoming van het
artikel, indien deze aansprakelijkheid uit de wet voortvloeit.
2. De consument is tegenover de ondernemer aansprakelijk voor schade die door een aan hem
toerekenbare tekortkoming is veroorzaakt.
Verkoop‐, leverings‐ en betalingsvoorwaarden 2014 v.o.f. Kuijk
BTW 8014.53.550.B01 KVK 35005635 NL90INGB0690214510
INGBNL2A
ARTIKEL 12 - Annuleren
1. De ondernemer is gerechtigd, indien de consument de overeenkomst annuleert, een
schadevergoeding van vijfentwintig procent van de aankoopsom in rekening te brengen.
2. Het percentage in lid 1 ligt vast, tenzij de ondernemer kan aantonen dat de schade hoger is of de
consument kan aantonen dat de schade lager is.
ARTIKEL 13 - Ruilen en/of retourneren van een artikel
1. Ruilen en retourneren is alleen mogelijk als dit vooraf is overeengekomen.
2. De ondernemer kan een uiterste termijn stellen binnen welke de consument na de leveringsdatum
kan ruilen of retourneren.
3. Wanneer de ondernemer voor het geruilde of geretourneerde artikel een tegoedbon verstrekt,
verliest deze tegoedbon haar geldigheid na één jaar vanaf de datum van afgifte van de bon, op
voorwaarde dat de afgiftedatum op de tegoedbon is vermeld.
ARTIKEL 14 - Garantie
1. Het geleverde artikel moet die eigenschappen bezitten die de consument op grond van de
overeenkomst bij normaal gebruik mag verwachten. Dit geldt tevens bij bijzonder gebruik, voor
zover dit door partijen bij het sluiten van de overeenkomst is voorzien.
2. De ondernemer garandeert gedurende een termijn van zes maanden de afwezigheid van gebreken.
3. Voldoet het geleverde artikel niet aan de verwachtingen dan heeft de consument indien hij dit
tijdig heeft gemeld aan de ondernemer recht op:
- aflevering van het ontbrekende,
- reparatie, mits de ondernemer daaraan redelijkerwijs kan voldoen,
- vervanging, tenzij de afwijking te gering is om dit te rechtvaardigen of het artikel teniet of
achteruit is gegaan doordat de consument niet zorgvuldigvoor het behoud van het artikel heeft
gezorgd.
De consument heeft pas recht op ontbinding van de koop of vermindering van
de prijs in evenredigheid met de mate van afwijking als:
- herstel en vervanging onmogelijk zijn of niet van de ondernemer gevergd kunnen worden,
- de ondernemer niet overgaat tot herstel of vervanging.
4. De ondernemer staat niet in voor gebreken die na de oplevering aan artikelen zijn ontstaan als
gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid of die het gevolg zijn van
veranderingen die de consument of derden aan het geleverde hebben aangebracht.
ARTIKEL 15 - Klachten
1. Klachten over gebreken aan gekochte artikelen en/of betreffende de uitvoering van de
overeenkomst, dienen tijdig na constatering daarvan bij de ondernemer te worden ingediend,
waarbij binnen een maand in ieder geval tijdig is. Bij voorkeur wordt de klacht schriftelijk
ingediend. Niet tijdig klagen leidt tot verlies van rechten. De consument kan gevraagd worden te
bewijzen dat het artikel bij de ondernemer is gekocht, bijvoorbeeld door overlegging van een
kassabon.
2. De ondernemer geeft binnen veertien dagen na ontvangst van de klacht een inhoudelijke reactie.
Als de ondernemer niet binnen deze termijn kan reageren stuurt hij de consument een bericht van
ontvangst en een indicatie wanneer de consument een inhoudelijke reactie kan verwachten.
3. Als de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, ontstaat een geschil dat aan de
Geschillencommissie Glas Porselein en Aardewerk voorgelegd kan worden.
Verkoop‐, leverings‐ en betalingsvoorwaarden 2014 v.o.f. Kuijk
BTW 8014.53.550.B01 KVK 35005635 NL90INGB0690214510
INGBNL2A
Hoofdstuk 2 Aanvullende voorwaarden bij verkoop op afstand (internet) aan
Consumenten
ARTIKEL 16 - Verstrekken algemene voorwaarden
De ondernemer dient bij verkoop op afstand de tekst van deze algemene voorwaarden voor of bij
het sluiten van de overeenkomst aan de consument elektronisch op een zodanige wijze ter
beschikking te stellen dat de consument deze kan opslaan en later kan nalezen.
ARTIKEL 17 - Informatieverstrekking
1. Voordat de koopovereenkomst via internet wordt aangegaan moet de ondernemer op duidelijke
en begrijpelijke wijze aan de consument de volgende informatie verstrekken:
a. de identiteit en het geografisch adres van de ondernemer
b. de belangrijkste kenmerken van de zaken
c. de prijs, inclusief BTW, van de zaken
d. de eventuele kosten van aflevering
e. de wijze van betaling, aflevering of uitvoering
f . het van toepassing zijn van de bedenktijd van zeven werkdagen
g. de termijn voor aanvaarding van het aanbod.
2. De ondernemer verstrekt tijdig maar uiterlijk bij de aflevering aan de consument schriftelijk de
vereisten voor de gebruikmaking van het recht tot ontbinding als bedoeld in artikel 23 lid 2, waarbij
in ieder geval wordt vermeld:
a. het aanvangstijdstip en de duur van de bedenktijd
b. dat bij ontbinding tijdens de bedenktijd maximaal de kosten van retourzending voor rekening van
de koper komen
c. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer
d. de gegevens omtrent eventuele garantie en after sales service
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de koop een duur heeft van meer dan
een jaar dan wel een onbepaalde duur.
ARTIKEL 18 - Risico beschadiging/vermissing
De ondernemer draagt het risico van beschadiging en/of vermissing van artikelen tot het moment
van bezorging bij de consument, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
ARTIKEL 19 - Levertijd
1. In afwijking van artikel 10 heeft de ondernemer een maximale levertermijn van 30 dagen, te
rekenen van de dag die volgt op de dag waarop de consument zijn bestelling heeft gedaan. Wordt
deze termijn overschreden dan heeft de consument het recht de overeenkomst zonder nadere
ingebrekestelling te ontbinden, tenzij de vertraging de ondernemer niet kan worden toegerekend.
De consument en de ondernemer kunnen een andere termijn overeenkomen.
2. Wanneer de gekochte zaken niet beschikbaar zijn, moet de ondernemer de consument zo spoedig
mogelijk op de hoogte stellen en het eventueel (aan)betaalde uiterlijk binnen 30 dagen terugbetalen.
Verkoop‐, leverings‐ en betalingsvoorwaarden 2014 v.o.f. Kuijk
BTW 8014.53.550.B01 KVK 35005635 NL90INGB0690214510
INGBNL2A
ARTIKEL 18 - Bedenktijd en ontbinding
1. De consument heeft een bedenktijd van zeven werkdagen. Wanneer de ondernemer niet heeft
voldaan aan zijn informatieplicht of gegevens niet in de juiste vorm heeft verstrekt, bedraagt de
termijn van de bedenktijd maximaal drie maanden en zeven werkdagen. Wanneer de verkoper in die
drie maanden alsnog voldoet aan de informatieplicht, begint de dag nadat hij alsnog heeft
voldaan aan die plicht, de termijn van zeven werkdagen te lopen.
2. Gedurende de bedenktijd heeft de consument het recht de overeenkomst
zonder opgaaf van redenen te ontbinden. De bedenktijd gaat in de dag na ontvangst van de zaken
door of namens de consument.
3. De retourzending is voor risico van de consument, tenzij de ondernemer het artikel ophaalt of laat
ophalen. De ondernemer mag bij de ontbinding van de overeenkomst geen andere kosten in
rekening brengen dan maximaal de kosten van de retourzending.
4. De ondernemer is gehouden hetgeen de consument betaald heeft aan hem terug te betalen. De
teruggave vindt zo spoedig mogelijk plaats en in ieder geval binnen dertig dagen na het beroep op
ontbinding.
5. Wanneer de consument en de ondernemer zijn overeengekomen dat een artikel van gelijke
kwaliteit en prijs geleverd mag worden, zijn de kosten van retourzending voor rekening van de
ondernemer, als de consument de zaken binnen de bedenktijd terugzendt. De ondernemer dient de
consument hiervan op duidelijke en begrijpelijke wijze op de hoogte te stellen.
Hoofdstuk 3 Voorwaarden van toepassing op zakelijke klanten
ARTIKEL 19 - Zakelijke klant
Met zakelijke klant wordt bedoeld de afnemer die handelt in het kader van de uitoefening van een
beroep of bedrijf, inclusief de afnemer die handelt in opdracht van een bedrijf of beroepsbeoefenaar.
ARTIKEL 20 - Toepasselijke voorwaarden
Alle voorwaarden uit hoofdstuk 1 die van toepassing zijn op consumenten gelden tevens voor
zakelijke klanten, tenzij daarvan in dit hoofdstuk wordt afgeweken.
ARTIKEL 21 - Prijzen
Prijzen in offertes ten behoeve van zakelijke klanten zijn altijd exclusief BTW tenzij uitdrukkelijk
anders vermeld.
ARTIKEL 22 - Uitgezonderde artikelen
De artikelen 5 lid 2, 10 lid 3 en 14 lid 2, alsmede hoofdstuk 2 zijn niet van toepassing op
overeenkomsten met zakelijke klanten.
ARTIKEL 23 - Aanbetaling
Van een zakelijke klant kan een aanbetaling van ieder gewenst percentage worden verlangd.
ARTIKEL 24 - Aansprakelijkheid
De zakelijke klant kan de ondernemer nimmer aansprakelijk stellen voor enige directe of indirecte
schade met inbegrip van schade aan derden, winst- en omzetderving, schade van medewerkers van
de zakelijke afnemer en/of immateriëleschade.
ARTIKEL 25 - Annuleren niet toegestaan
Zakelijke klanten kunnen een overeenkomst niet annuleren.